MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI ŽZH
+387 39 661 675
+387 39 660 165

uredministra@mzrss-zzh.com
Stjepana Radića 1
88340 Grude

PROPISI

Sektor zdravstva

Sektor rada

Sektor socijalne skrbi

Sektor zdravstva

ZAKONI

Zakoni FBIH

Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10, 75/13)

Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22)

Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine FBiH“, broj: 40/10)

Zakon o evidencijama u području zdravstva („Službene novine FBiH“, broj: 37/12)

Zakon o lijekovima (“Službene novine FBiH“, broj: 109/12)

Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima (“Službeni glasnik BiH”, broj: 58/08)

Zakon o ljekarničkoj djelatnosti (“Službene novine FBiH“, broj: 40/10)

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službene novine FBiH“, broj: 29/05)

Zakon o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje (“Službene novine FBiH“, broj: 38/22)

Zakon o liječništvu (“Službene novine FBiH“, broj: 56/13)

Zakon o stomatološkoj djelatnosti (“Službene novine FBiH“, broj: 37/12)

Zakon o sestrinstvu i primaljstvu (“Službene novine FBiH“, 43/13)

PRAVILNICI

Pravilnici FBIH

Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama („Službene novine FBiH“, broj: 5/20)

Pravilnik o bližim uvjetima glede prostora, opreme i kadra, kriterija za osnivanje i obavljanje ljekarničke djelatnosti u svim organizacijskim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije („Službene novine FBiH“, broj: 44/12, 23/13, 27/14 i 36/19)

NAPUTCI

Naputci FBIH
Naputci ŽZH

ODLUKE

Odluke FBIH
Odluke ŽZH

Sektor rada

ZAKONI

Zakoni FBIH

Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16, 89/18, 49/21 i 44/22)

Zakon o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20)

Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98, 48/99 i 61/22)

Zakon o MIO/PIO (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/18, 93/19 i 19/22)

Zakon o štrajku („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 14/00)

Zakon o udrugama i zakladama („Službene novine FBiH“, broj: 45/02)

Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 34/03)

Zakoni ŽZH

PRAVILNICI

Pravilnici FBIH
Pravilnici ŽZH

NAPUTCI

Naputci FBIH
Naputci ŽZH

ODLUKE

Odluke FBIH
Odluke ŽZH
OSTALO

Sektor socijalne skrbi

ZAKONI

Zakoni FBIH

Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16)

Obiteljski zakon („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05)

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/10)

Zakon o udrugama i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/02)

Zakon o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/14)

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Službene novine Federacije BiH“, broj: 20/13 i 75/21)

Zakon o udomiteljstvu u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj:19/17)

Zakon o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 52/22)

PRAVILNICI

Pravilnici FBIH
Pravilnici ŽZH
OSTALO
logo6.png
Stjepana Radića 1
88340 Grude

Tel.: +387 39 661 675
Fax: +387 39 661 676
Email: uredministra@mzrss-zzh.com
© Copyright 2024 Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH

Search